top of page

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir.

 

Yeni dönemde Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar  belirlenmiştir.

 

Yeni dönemin  AB tarafındaki hukuki altyapısını teşkil eden 11 Mart 2014 tarih ve 231/2014 sayılı IPA II Tüzüğü, 15 Mart 2014 tarihinde; 2 Mayıs 2014 tarih ve 447/2014 sayılı IPA II Uygulama Tüzüğü ise 3 Mayıs 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

 

IPA kapsamındaki yardımların temel finansman önceliklerini gösteren belge olan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (Indicative Strategy Paper for Turkey (2014-2020)), 26 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilmiştir.

 

Sözkonusu Strateji Belgesi’nde de yer aldığı üzere 7 yıllık toplam tahsisatımız 4.453,9 milyar Avro’dur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni dönem için aşağıdaki 9 öncelikli sektör ve sektör sorumlusu kuruluş belirlenmiştir:

 

  1. Demokrasi ve Yönetişim  (AB Bakanlığı) (AB Müktesebatına uyum, Birlik Programları ve Sivil Toplum)

  2. Adalet, İçişleri ve Temel Haklar, (Adalet Bak., İçişleri Bak. AB Bak.)

  3. Ulaştırma,(Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı)

  4. Çevre ve İklim,(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

  5. Enerji, (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)

  6. Rekabetçilik ve Yenilik (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

  7. İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

  8. Tarım ve Kırsal Kalkınma, (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

  9. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (AB Bakanlığı)

 

Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki mali işbirliğinin 2014 – 2020 yıllarını kapsayacak IPA II döneminin Avrupa Birliği Tüzüklerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, uygulamaya ilişkin esasları iç hukuka nakleden Çerçeve Anlaşma 11 Şubat 2015 günü, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü Büyükelçi Rauf Engin Soysal tarafından Ankara’da imzalanmış ve 6647 sayılı Kanunla TBMM tarafından uygun bulunarak 28 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunduğuna dair 6647 sayılı Kanun 28 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. Anlaşmanın onayına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ise 21 Haziran 2015 tarih ve 29393 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 28 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan yürürlük tespit kararnamesi ile Anlaşmanın yürürlük tarihi 22 Haziran 2015 olarak belirlenmiştir.

 

Diğer yandan, Türkiye'de Avrupa Birliği fonlarının idaresine ilişkin olarak 2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan mevcut yapının, mali yardımların 2014-2020 döneminin gereklilikleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini amaçlayan 2015/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi hazırlanmış ve 8 Aralık 2015 tarihli 29556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

IPA II HAKKINDA

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page