top of page

1- Projenin Amacı

Projenin amacı, IPA II döneminde (2014 – 2020 ) Türkiye’ye ayrılan fonların etkili ve verimli şekilde kullanılmasına ve yönetilmesine katkı sağlamaktır.

 

Yapılan anlaşmayla birlikte IPA II’nin stratejik planlama, programlama, koordinasyonu, uygulamanın izlenmesi, ölçülmesi ve raporlama süreçlerinde Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü (NIPAC) Sekretaryası olarak Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı’na teknik destek sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

2- Hedeflenen Sonuçlar

  1. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ve Lider yararlanıcıların sektörel temelli programlama, uygulama ve koordinasyon görevlerine ilişkin kısa dönem kapasite gelişim ihtiyaçlarının karşılanması;

  2. NIPAC Sekretaryası olarak tüm süreçlerdeki görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülecek ara dönem değerlendirmesi de temel alınarak, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kapasitesinin güçlendirilmesi;

  3. NIPAC Sekreteryası’nda oluşturulan yönetim ve kontrol sistemlerinin daha iyi işleyebilmesi için önerilerin sunulması;

  4. Lider yararlanıcılar ve program otoritesi kurumları da içerecek şekilde, raporlama mekanizmalarında sistematik bir yaklaşımın sunulması;

  5. IPA II sürecindeki sorumlulukların daha iyi yerine getirilebilmesi için Avrupa Birliği Bakanlığı’nın değerlendirme yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi.

 

3- Proje Bileşenleri ve Faaliyetleri
 

Bileşen 1 – IPA II İçin Kapasite Geliştirme

 

Aktivite 1.1  Eğitim ihtiyaçları analizi (EİA) yapılarak ve eğitim ihtiyaçları analizine yönelik metodoloji oluşturularak EİA raporu hazırlanacaktır.


Aktivite 1.2  EİA sonuçları baz alınarak IPA II eğitim programı oluşturulacaktır.


Aktivite 1.3 Avrupa Birliği Bakanlığı’na / NIPAC Sekreterliğine, lider yararlanıcılara, nihai yararlanıcılara, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı’na yönelik eğitimler sunulacaktır. Öncelikli olarak bir eğitim rehberi oluşturulacak, eğitim araçları ve eğitim müfredatı belirlenecektir.  Tahmini olarak 400 kişinin katılacağı eğitimler düzenlenecektir.


Aktivite 1.4  Akredite AB kurumlarına 3 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Avrupa Birliği Bakanlığı / NIPAC Sekreterliğine, lider yararlanıcılar, nihai yararlanıcılar, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Merkezi İhale ve Finans Birimi Başkanlığı personeli için kurumlara özel olarak oluşturulmuş eğitim programlarıyla birlikte, 12 katılımcı için 5’er günlük 3 çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.

 

Aktivite 1.5   IPA II ile ilgili mevzuat, finansal anlaşmalar ve ilgili materyaller tercüme edilerek yaygınlaştırılacaktır.  Tercümenin akabinde, yaygınlaştırma amaçları doğrultusunda tercüme edilen dokümanların lokal çerçeveye adapte edilebilmesi için teknik düzeltmeler yapılacaktır. Oluşturulan dokümanların yaygınlaştırılması için proje web sayfası hazırlanacaktır.

 

Aktivite 1.6  IPA I’in başarılarının ve IPA II’nin fırsatlarının sunulması için Türkiye’de her birine yaklaşık 300 kişi katılacak şekilde 4 bölgesel seminer organize edilecektir.

 

Bileşen 2 – Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü Sekretaryası Fonksiyonlarına Destek

 

Aktivite 2.1 Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü Sekretaryası için IPA II ile ilgili rehber ve kılavuzlar hazırlanacak, mevcut dökümanlar ise gerektiğinde güncellenecek ve yeniden gözden geçirilecektir. Rehber ve kılavuzların analiz edilmesi ve sunulması için yuvarlak masa tartışmaları yapılacak ve yeni / güncellenmiş rehber ve kılavuzlar için eğitim oturumları düzenlenecektir. Aynı zamanda NIPAC Sekretaryası personeli için iş başı eğitim desteği ve koçluğu da sağlanacaktır.

 

Aktivite 2.2 IPA II değerlendirme sürecinin yönetimi için NIPAC Sekretaryasına yardımcı olunacaktır. Bu kapsamda boşluk analizi yapılacak ve IPA II için NIPAC Sekretaryası Değerlendirme Çerçevesi tanımlanacaktır. Ayrıca, performans ölçüm kriterlerinin oluşturulması için bir çalışma yapılacak, IPA II dönem ortası değerlendirmesi için yol haritası hazırlanacaktır. Raporlama için prosedürler ve kılavuzlar oluşturulacak veya varolan prosedür ve kılavuzlar güncellenecektir. Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü Sekretaryası personeline iş başı eğitim desteği de sunulacaktır.

 

Aktivite 2.3 IPA II’nin AB’nin fon yönetimi ve elektronik bilgi değişimi için kullanılan sistemiyle (SFC2014) uyumlu olarak kullanılması için bir online sistem oluşturularak geliştirilecek ve sistemin kurulum ve bakımı sağlanacaktır. Bu kapsamda boşluk analizleri yapılacak; sistem kurulumu ve gelişimi için üzerinde mutabık kalınan özelleştirmeler sisteme entegre edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı’nın en az 15 personeli için tasarlanan online sistem üzerine üç günlük eğitim verilecektir.

 

Aktivite 2.4 Nihai rapor taslağı oluşturularak proje kapanışı yapılacaktır.

 

 

4- Proje Hedef Grupları

Aşağıdaki kurumlar, projenin temel hedef gruplarıdır:

 

Merkezi Seviyedeki Kurumlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı – öncelikli olarak Mali İşbirliği Başkanlığı ve diğer ilgili Başkanlıklar;

  • Yıllık Program Otoritesi olarak faaliyet gösteren diğer kurumlar: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Merkezi İhale ve Finans Birimi Başkanlığı

  • Çok Yıllı Program Otoritesi Kurumlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Yönetim Otoritesi) ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD Ajansı)

  • Ulusal Yetkilendirme Görevlisi

 

PROJE HAKKINDA

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page