top of page

Çevre ve İklim Operasyonel Programı 16 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

2014-2016 yılları arasında tahsis edilen bütçede AB katkısı 181,890,000 Avro tutarındadır.

 

Programın amacı; Türkiye’nin sosyal ve ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak sağlıklı ve uygulanabilir bir çevre oluşturmak ve Türk ulusal çevre mevzuatını AB Çevre müktesebatı ile uyumlu hale getirerek uygulanmasını ve bu uygulamanın takibini ve kontrolünü sağlamaktır. Bu bağlamda ve UÇES belgesinin (2006 yılında yayımlanmıştır. 2007-2023 yıllarını kapsamaktadır. Şu an revize edilmektedir.) genel amacını yerine getirmek için, su, atıksu, katı atık, hava, sanayi, doğa ve kimyasallar gibi alanlara öncelik verilmiştir.

 

Çevre Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) genel çevre ve iklim değişikliği sektörlerinin planlanması, uygulanması ve yönetiminden sorumlu olan lider kurumdur. AB müktesebatı ile uyumluluğa ilişkin olarak, ÇŞB, mevzuat hazırlanması ve politika oluşturulmasına dair prosedürlerde Çevre ve İklim Değişikliği Faslından sorumludur.

 

ÇŞB, diğer ilgili Bakanlıklar ile sorumluluğu paylaşmaktadır. Lider kurum olarak ÇŞB, sektör programının ulusal strateji belgeleri ve AB stratejileri ile tutarlı olmasını sağlayacaktır.

 

Çevre ve İklim Değişikliği ÇOP’ un yönetimine ilişkin olarak, ÇŞB’ nin AB Yatırımları Daire Başkanlığı (ABYD) Program Otoritesi (OS) olarak görev almaktadır. ABYD ana koordinatör görevini üstlenirken, kurumsal yapı faaliyetlerine ilişkin Müktesebata dair koordinasyon ise ÇŞB’ nin Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanması öngörülmüştür.

 

Programın genel hedefi, iklim değişikliğiyle mücadeleye daha iyi hitap ederek ve Mevzuatla ilgili AB’nin çevre ve iklim eylemi ile uyumumu arttırarak çevresel korunma ve vatandaşların hayat kalitesini arttırmaktır. Program genel olarak bu bağlamda 3 Ayrı eylem içermektedir. Bunlar ;

 

  • Eylem 1 - Su

  • Eylem 2 - Atık

  • Eylem 3 - Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim

 

Aksiyon 1: Su

Bu aksiyonun amacı entegre su yönetimi sağlayarak Türkiye’deki su kalitesini iyileştirmek ve AB müktesebatına ve politikalarına uyumlu hale getirmektir. Kapasite geliştirme projeleri ve altyapı çalışmaları bu aksiyonun altında yer alan aktivitelerdir. Avrupa Yatırım Bankası’na 7 milyon Avro bütçe bu bileşen altında tahsis edilmiştir.

 

Aksiyon 2: Atık

Atık aksiyonun amacı entegre atık yönetimi sistemi sağlayarak atık politikasını AB müktesebatına ve stratejilerine uyumlu hale getirmektir. Çevre Faslını ve ulusal strateji kağıtlarını göz önünde bulundurarak atık yönetiminde iyileştirme ve atık toplama konusunda entegre sistem kurmayı hedeflemektedir. Müktesebatla ilişkili kapasite geliştirme projeleri ve altyapı yatırım projeleri aksiyonun alt bileşen aktivitelerini oluşturmaktadır. Avrupa Yatırım Bankası’na 3 milyon Avro bütçe bu bileşen altında tahsis edilmiştir.

 

Aksiyon 3: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi aksiyonun amacı çevre ve iklim değişikliği konusunda Türkiye’deki kurumların kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar ile AB müktesebatı ve politikalarına uyum sağlamaktır. Çevre ve iklim korumasına ve afet yönetimine ilişkin stratejileri iyileştirmektir. Kapasite geliştirme projeleri aksiyonun alt bileşen aktivitesidir. Ayrıca yatırım projeleri örneğin küçük çapta mal temini veya hibe programları ile fiziksel altyapı çalışmaları da alt bileşen aktivitesi olarak yer almaktadır. Dünya Bankası’na 25 milyon Avro bütçe bu bileşen altında tahsis edilmiştir.B

 

ahsedilen aksiyonların 2014-2016 yıllarına göre 181,890,000 Avro AB katkısı bütçe dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ÇEVRE

Yararlı Linkler

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

Kapasite geliştirme projeleri için tahsis edilmiş bütçe miktarı 13,5 milyon Avro olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda elimizde 84 adet soft proje başvurusu bulunmaktadır. Aksiyon 3 başlığı altında sürdürülebilir çevre yönetimi için AB müktesebatına uyumlu olarak Türkiye’de iklim ve afet dirençli yeşil ekonomi oluşturmak hedeflenmektedir.

 

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı IPA-2 döneminde Kapasite Geliştirme Projelerinin (soft projeler) önceliklendirme, ihale, sözleşme, uygulama ve finans süreçlerini yürütmek ve yönetmek ile yükümlüdür.

DİĞER UYGULAMA

DÜZENLEMELERİ

IPA 2 FAYDALANICILARI İLE

DOĞRUDAN OLMAYAN YÖNETİM

Aksiyon 1 + Su

EUR 60 420 000

Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu Belediye Finansman İmkanları

EUR 7 000 000

Avrupa Yatırım Bankası

ve Avrupa Komisyonu Belediye Finansman İmkanları

EUR 3 000 000

Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Planlama ve Yönetimi Sistemleri

EUR 25 000 000

Aksiyon 2 + Atık

EUR 73 020 000

Aksiyon 3 + Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi 

EUR 13 450 000

kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page