top of page

ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASYONEL PROGRAMI (IPA II DÖNEM 2014-2020)

 

IPA Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) bünyesindeki Avrupa Birliği mali desteğini Türkiye’deki ulaştırma sektörüne yönlendirmek için kullanılan ana araçtır. Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı 2014-2020’nin genel amacı, ekonomik ve sosyal kalkınma ile AB entegrasyonuna Türkiye’de AB standartları ile uyumlu, rekabetçi erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi ile katkıda bulunmaktır.

 

Bunun için, program aşağıdaki özel hedeflere ulaşmayı amaçlayacaktır:

 

  • S1 - Ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve emniyetini artırmak;

  • S2 - Ulaşım sisteminin etkinliğini artırmak;

  • S3 - Hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kap-sayıcı toplu taşıma biçimlerine geçişi teşvik etmek;

  • S4 - Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma müktesebatına aşamalı bir şekilde uyumlaştırıl-ması yoluyla Türkiye’nin ulaştırma alanında AB’ye entegrasyonunu güçlendirmek;

  • S5 - Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki AB, ulusal ve donör finansmanının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı yönetiminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı desteklemek.

 

Programın beklenen sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

  • R1: daha dengeli bir modal ayrımı yansıtan daha emniyetli, çevre dostu bir ulaştırma sistemine geçiş;

  • R2: tüm ulaşım biçimlerinde akıllı, yenilikçi, kaynak, zaman ve maliyet açısından etkin çözümlerin yayılması;

  • R3: tüm ulaşım hizmetleri için daha fazla erişilebilirlik, kentsel toplu taşımada artan kapasite ve etkililik; kentsel alanlarda ulaşımdan kaynaklanan daha az trafik sıkışıklığı ve emisyon;

  • R4: Müktesebatın 14 ve 21. Fasıllar kapsamındaki üyelik yükümlülüklerini kabul etmek için gerekli yasal, kurumsal ve idari kapasitelerin iyileştirilmesi; AB ile Ulaştırma alanındaki politika diyalogunun güçlendirilmesi;

  • R5: Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı etkili, verimli, düzenli, şeffaf bir biçimde ve zamanında uygulanır.

 

Eylem 1 – Sürdürülebilir Ve Emniyetli Ulaştırma

 

Bu eylemin esas amacı, ulusal ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliğini ve emniyetini artırmaktır,

 

Faaliyet 1.1 – Demiryolu altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu;

Faaliyet 1.2 – Çevresel ve İklim Değişiklikleri ilgili tedbirler;

Faaliyet 1.3 – Ulaştırma Emniyetinin Geliştirilmesi

Faaliyet 1.4 – Intermodalite ve Modlar arası Geçişin Teşviki

 

 

Eylem 2 – Verimli Ulaştırma

 

Bu eylemin esas amacı, ulusal Türk ulaştırma sisteminin etkinliğini artırmaktır,

 

Faaliyet 2.1 - ITS Stratejisi ve diğer ITS Tedbirlerinin Desteklenmesi

Faaliyet 2.2 - Ulaşımda Araştırma ve Yeniliğin Desteklenmesi

 

 

Eylem 3 – Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma

 

Bu eylemin esas amacı, hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma biçimlerine geçişi teşvik etmektir.

 

Faaliyetler 3.1 - Erişilebilir Ulaşım

Faaliyetler 3.2 - Kentsel Ulaşım

 

 

Eylem 4 – Müktesebat Uyumu ve AB Entegrasyonu

 

Bu eylemin esas amacı, Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma müktesebatına aşamalı bir şekilde uyumlaştırılması yoluyla ulaştırma alanında Türkiye’nin AB’ye entegrasyonunu güçlendirmektir.

 

Faaliyet 4.1 - Müktesebatın uygulanması için mevzuatın uyumlu hale getirilmesi ve kapasite artırımı

Faaliyet 4.2 - Politika diyalogu ve teknik işbirliğinin desteklenmesi

 

 

Eylem 5 – Teknik Yardım

 

Bu eylemin esas amacı, Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki AB, ulusal ve bağışçı donör finansmanının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı yönetiminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı desteklemektir.

 

Faaliyet 5.1 - Program Otoritesinin Desteklenmesi

Faaliyet 5.2 - Proje Havuzunun Geliştirilmesi

 

 

PROGRAMIN MALİ BOYUTLARI

 

Bir önceki IPA dönemi ile kıyaslandığında, IPA II bir ‘aşamalı tamamlama’ yaklaşımı benimseyerek daha az altyapıyı finanse edecektir: programın ilk yıllarında TEN-T ağı bağlantısı ile en ilgili olan demiryolu yük taşımacılığı faaliyetlerine yoğunlaşacaktır; bundan sonra yardım daha çok yatırım içermeyen projelere yoğunlaşacaktır.

 

Mali Tablo - Ulaştırma SOP (2014-2020)

ULAŞTIRMA

Yararlı Linkler

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

TOPLAM
2014 - 2020
IPA Katkısı
Ulusal Katkı
Toplam Maliyet 
(Milyon Euro)
IPA Eş Finansman Oranı
% 85
407.06
61.06
346
EYLEM 1
% 85
15.06
2.26
12.8
EYLEM 2
% 85
58.82
8.82
50
EYLEM 3
% 85
27.65
4.15
23.5
EYLEM 4
% 85
12.35
1.85
10.5
EYLEM 5
% 85
520.94
78.14
442.80
TOPLAM
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page