top of page

IPA’nın 2014-2020 döneminde, “Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar” Sektörü için, Türkiye’nin eş finansman sağladığı AB fonlarının kullanılacağı öncelik alanları, coğrafi bölgeler, fonların kullanımı için öngörülen koşullar, önceliklere ayrılan miktarlar ve genel itibarıyla fonların kullanımı için gerekli yapılar, “Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı”nda (İKGSOP) yer almaktadır.

 

Bu Programın öncelikli amacı, Türkiye’nin Avrupa sosyal modeli yolundaki ilerlemesini ve ülkenin İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika alanlarında AB müktesebatı ile uyumunu arttırmaktır. Ulusal makamlar ve AB tarafından paylaşılan teşhislere uygun olarak İKGSOP, Aksiyon olarak formüle edilmiş dört genel hedefe sahiptir:

 

 1. İnsana yakışır işleri geliştirmek, istihdamı arttırmak, politika yapma ve uygulama süreçlerini güçlendirmek.
   

 2. Sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, istihdama hazırlayan, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları ölçüsünde eğitim almasına olanak tanıyan, esnek, şeffaf, yenilikçi ve kalite temelli bir eğitim sistemi kurmak.
   

 3. İstihdam, sağlık ve sosyal koruma hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerine erişimde engellerin ortadan kaldırılması yoluyla dezavantajlı kişilerin içerilmesi.
   

 4. İKGSOP’un etkin uygulanması yoluyla Türkiye’yi Avrupa Sosyal Fonu yönetimine hazırlamak.

 

Programın hazırlanmasında belirlenen program stratejisine göre İKGSOP:

 • TR- AB politikalarının kesişim noktalarında destekler sağlayan;

 

 • İlgili sektörde politikaların, hizmetlerin ve kapasitenin yeterli olduğu alanlarda kişilerin bunlardan faydalanabilmesine yardımcı olan (erişim odağı);

 

 • İlgili sektörde politikaların, hizmetlerin ve kapasitenin ihtiyaçlara göre yetersiz kaldığı alanlarda bu açığı gidermeye odaklanan (kapasite odağı);

 

 • Ayrıca, (i) İnsana Yakışır İşler» ve (ii) «Hayat Boyu Öğrenme, Uyum Yeteneği, Yeterlilikler» gibi iki tematik ve yenilikçi alanda yapılacak çalışmaları destekleyen

bir belge olarak tasarlanmıştır.

 

İKGSOP, amaçlarını (i) istihdam, (ii) eğitim, (iii) sosyal politika, (iv) teknik yardım olarak belirlenen dört ana başlık (aksiyon) altında yer alan çalışmaları destekleyerek gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu aksiyonlar kendi içinde toplam 9 aktiviteye ayrılarak müdahale alanları belirginleştirilmiştir.

 

AKSİYON I: İSTİHDAM

 

Bu aksiyon aşağıdaki aktiviteler yoluyla istihdam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır:
 

 • İnsana yakışır işlerin desteklenmesi (Aktivite I.I)
   

 • İstihdamın ve istihdam edilebilirliğin desteklenmesi (Aktivite I.II)
   

 • Daha iyi hizmetler için politika yapma ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesi (Aktivite I.III)
   

 • AB müktesebatı ve politikaları ile uyum

 

AKSİYON II: EĞİTİM

 

Bu aksiyon aşağıdaki aktiviteler yoluyla insan kaynaklarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır:

 

 • Eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması (Aktivite II.I)
   

 • Herkesin eğitime erişimi sağlanarak eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi (Aktivite II.II)
   

 • Ulusal Yeterlilikler Sisteminin güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme ile uyum yeteneğinin geliştirilmesi (Aktivite II.III)
   

 • AB müktesebatı ve politikalarıyla uyum

 

AKSİYON III: SOSYAL POLİTİKA VE İÇERME

 

Bu aksiyon aşağıdaki aktiviteler yoluyla sosyal içermeyi desteklemeyi ve yoksullukla mücadele etmeyi amaçlamaktadır:

 

 • Kapsamlı sosyal politika ve içerme için altyapı oluşturmak amacıyla politika yapıcıların ve hizmet sağlayıcıların kapasitelerinin geliştirilmesi (Aktivite III.I)

 

 • Dezavantajlı kişilerin sosyal koruma hizmetlerine ve iş gücü piyasasına erişimini kolaylaştırmak ve ayrımcılıkla, dışlanmayla ve yoksullukla mücadele (Aktivite III.II)

 

 • AB müktesebatı ve politikaları ile uyum

EĞİTİM, İSTİHDAM ve SOSYAL POLİTİKALAR

Yararlı Linkler

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page