top of page

Sivil toplum sektörü, sivil toplumun gelişimi, sivil toplumla kamu kurumları arasındaki işbirliğinin arttırılması ve Türkiye ile AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi gibi kritik konular üzerinde durmaktadır.

 

Yargı alanında yargıda bağımsızlık, tarafsızlık, verimlilik ve yönetimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Temel haklar alanında ise  hiçbir ayrım olmaksızın tüm bireyler için temel hak ve özgürlüklere saygının daha fazla geliştirilmesine katkıda bulunulmasını teminen kilit kurumlara yönelik faaliyetleri içermektedir.

 

İçişleri, Türkiye ile AB arasındaki kilit işbirliği alanlarından biri olup AB-Türkiye arasındaki geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girmesinden ve 2013 yılı sonu itibariyle vize serbestisi yol haritasının uygulamaya konmasından sonra daha da önem kazanmıştır. İçişleri eylemi, Türkiye’nin konuyla ilgili gereklilikleri yerine getirmesine destek sağlayacaktır.

 

Enerji sektörü,  Avrupa ağları ile karşılıklı bağlantının arttırılmasını teminen, Türk elektrik ve doğalgaz iletim sisteminin güvenilirliğinin, verimliliğinin ve operasyonel performansının arttırılması ve iklim değişikliği hedeflerine ulaşma doğrultusunda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin desteklenmesi konularına odaklanmaktadır.

 

Tarım ve kırsal kalkınma sektöründe, ilgili AB mevzuatına uyum sağlanmasını ve kurumsal kapasitenin arttırılması hedeflenmektedir.

Çevre sektöründe Su, Atık ve Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi alanlarında mevzuatın iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılmasını yanısıra altyapı yatırımları desteklenecektir.

 

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar sektöründe iştiham, eğitim, sosyal politikalar alanlarında tespit edilen sorunların aşılabilmesi içi değişiklikleri teşvik etmeye yönelik olarak hedef gruplara yönelik tamamlayıcı aktif tedbirlerin uygulanması öngörülmektedir.

 

Rekabetçilik ve Yenilik sektörü altında, özel sektör gelişimi, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işletmelerin imalat/ürün/hizmet sektörlerinde daha yüksek katma değerle değer zincirlerini hareketlendirmelerine destek olmak amaçlanmaktadır.

 

Ulaştırma sektörü altında, Sürdürülebilir ve Güvenli Ulaşım, Etkin Ulaşım, Erişilebilir Ulaşım ve AB ile Tek Ulaşım Alanı alanlarında gerek mevzua uyumu gerek altyapı yatırımları alanlarında destek sağlanacaktır. 

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page