top of page

IPA II (2014-2020) Teknik Destek Projesi

Yararlı Linkler

Avrupa Birliği - Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen farklı dönemlere ilişkin operasyonel programlar REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI adı altında gerçekleştirilmektedir.

 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 2014 -2020 programlama döneminde Bölgesel Kalkınma Politika Alanı kapsamında yer alan, “Rekabetçilik ve Yenilik” sektöründe Lider Bakanlık olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, İndikatif Strateji Belgesinde ortaya konan öncelikler doğrultusunda, 2014-2020 programlama dönemini kapsayacak “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Programa 2014-2020 dönemi için yaklaşık 344 milyon Avro tutarında AB katkısının sağlanması öngörülmektedir. Ulusal katkı ile birlikte yeni Programın toplam bütçesi 405 milyon avro olarak belirlenmiştir.

 

Sektör yaklaşımı, IPA kapsamında sağlanan mali yardımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak, ulusal düzeyde sahiplenmeyi güçlendirmek ve ulusal politika, sektör politikası, hükümet harcamaları ve sonuçlara ulaşma arasındaki uyumu artırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2014-2020 döneminde uygulanması öngörülen bir yaklaşımdır. Komisyon yeni aracın tasarımında, aday ülkelerde yaptığı çalışmalarda AB fonlarının bazı sektörler için ulusal önceliklerde bazı sektörler için ise sadece programın öngördüğü kısıtlı ölçülerde kullanıldığını belirlemiştir. Bu nedenle AB fonları, aday ülke tarafından yeterince uygun kullanılamamakta ve ulusal strateji politikaları ile eş-güdümlü bir şekilde uygulanamamaktadır. 2014-2020 döneminde Komisyon, fonları kullanacak ülkede bulunan hali hazırdaki politika alanlarına uyumlu bir yaklaşımla AB tarafından aday ülkelere sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımların sektör yaklaşımı temelinde yapılması yönünde bir politika belirlemiştir. Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, “Rekabetçilik ve Yenlilik” sektörüne yönelik yatırım desteklerinin yanı sıra ilgili kurumlara “İşletme ve Sanayi Politikası” ve “Bilim ve Araştırma” Fasılları ile ilgili kurumsal kapasite geliştirme desteği de sağlanacaktır.

 

Program, AB Genişleme ve Komşuluk İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sektör yaklaşımı prensipleri çerçevesinde yönetilecektir. Sektör yaklaşımı çerçevesinde, ulusal politika ve stratejilerde ortaya konan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla, AB tarafından ulusal sektör stratejilerinin finansmanı için mali destek sağlanması öngörülmektedir.

 

RYSOP, 3 eylem 6 faaliyeti kapsamaktadır ve BROP’ta 43 il ile sınırlı olan program coğrafyası, 81 ile genişletilerek tüm ülkeyi kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir.

 

 

Sektör Operasyonel Programı aşağıdaki hususları içermektedir:

 

 • Sektöre yönelik mevcut durum analizi
   

 • Rekabetçilik ve Yenilik Sektörünün “sektör yaklaşımına” hazırlığının değerlendirilmesi- IPA sektör desteğinin hedefleri
   

 • Programın coğrafi ve tematik odaklanma stratejisi
   

 • Program kapsamında desteklenecek eylem ve alt-faaliyetler
   

 • Finansal tablolar
   

 • İstişare süreci
   

 • Uygulama düzenlemeleriRekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı Eylem ve Aktiviteleri:

Eylem 1. Özel Sektörün Geliştirilmesi

Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi

Faaliyet 1.2. Hizmet Sektörü ve Yaratıcı Endüstriler

 

Eylem 2.Bilim, Teknoloji ve İnovasyon

Faaliyet 2.1. Araştırma ve Geliştirme

Faaliyet 2.2. Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

 

Eylem 3: Kapasite Geliştirme

Faaliyet 3.1: RYSOP’un Tanıtımı ve Sistem Operatörleri için Teknik Yardım

Faaliyet 3.2: AB Müktesebatı ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

 

Programın yukarıda bahsi geçen eylem ve faaliyetleri altında sağlanabilecek destekler aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. Eylem altında, sanayi altyapısının geliştirilmesi, KOBİ’lerin desteklenmesi, kümelenme, ağ oluşturma ve KOBİ’lerin küresel piyasalarda rekabetçiliğinin artırılması, hizmet sektörünün, yaratıcı endüstrilerin altyapısının desteklenmesi ve geliştirilmesi, turizm hizmetlerinin geliştirilmesi, KOBİ’lerin finansa erişiminin desteklenmesi ve finansal araçların çeşitlendirilmesi konularında destek sağlanacaktır.
   

 2. Eylem altında, ülkemizdeki araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon altyapısının geliştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyonun ticarileştirilmesi, teknoloji transferinin teşvik edilmesi, sosyal inovasyonun desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi konularına destekler sağlanacaktır.
   

 3. Eylem altında, Rekabetçi Sektörler Program Otoritesi ve IPA I Döneminde AB Bakanlığı tarafından yürütülen müktesebat uyumuna ilişkin 20. Fasıl olan “İşletme ve Sanayi Politikaları” ve 25. Fasıl olan “Bilim ve Araştırma” fasıllarında kapasite geliştirme faaliyetlerine destek sağlanacaktır.Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programına ilişkin tam metne www.ipa.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

REKABETÇİLİK ve YENİLİK

kivanc ilisulu
kivanc ilisulu
kivanc ilisulu

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu web sitesinin içeriğinden sadece EY (Enrst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş) liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmaz.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir. 

bottom of page